Oferta pracy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTORA


I. Wymagania niezbędne :
1. Wykształcenie min. średnie
2. Obywatelstwo polskie
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
5. Umiejętność  pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
6. Dobra organizacja pracy
7. Biegła znajomość obsługi komputera

8. Dyspozycyjność ( gotowość do pracy w weekendy oraz święta )

II. Wymagania dodatkowe :
1. Mile widziane wykształcenie w zakresie animacji kulturalnej,
2. Kreatywność, energia, chęć uczenia się
3. Umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1. Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
2. Współpraca w zakresie tworzenia oferty zajęć.
3. Układanie harmonogramu zajęć.
4. Przygotowywanie i realizacja ( w tym prowadzenie )  imprez kulturalnych.
5. Przygotowywanie materiałów informacyjno- promocyjnych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
6. Prowadzenie kawiarni obywatelskiej
7. Współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku.
8. Przygotowanie i prowadzenie imprez plenerowych.

IV. Informacje o warunkach pracy:
1. Umowa o pracę na zastępstwo , pełen wymiar czasu pracy.
2. Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku
ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek
V. Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny
2. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktora  Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

VI.   Forma i termin  składania dokumentów:
        Dokumenty  prosimy dostarczyć  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
        Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek
        z dopiskiem „Nabór na stanowisko –Instruktora ”
       lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres :   gok@damaslawek.pl 
      w  terminie  do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 15.00