Oferta pracy – Sprzątaczka

1.   Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek.

2.   Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury stanowisko to podlega Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ZADANIA:
 2. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku poprzez codzienne zamiatanie, mycie podłóg oraz odkurzanie.
 3. Mycie okien, pranie firan oraz obrusów.
 4. Konserwacja podłóg, pastowanie.
 5. Opróżnianie koszy na śmieci.
 6. Sprzątanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
 7. Wymiana ręczników, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego.
 8. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych.
 9. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Biblioteki
 10. Zgłaszanie dyrektorowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
 11. Pomoc przy organizacji imprez tj. ustawianie krzeseł, koszy na śmieci itp.
 12. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne środki czystości oraz narzędzia do wykonywania prac.
 13. OBOWIĄZKI:
 14. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.
 15. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
 16. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

5.   Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 3. oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

Klauzula dotycząca danych osobowych

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie              o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Gminny Ośrodek Kultury,            ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek, telefon kontaktowy: 67 2 613 090, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Krzysztofa Pukaczewskiego – kontakt pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek zgodnie z ustawą Kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania                       i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie konkursowym na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. rekrutacji          z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6.  Informacja o warunkach pracy:

 1. 1/2 etatu.
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 3. praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00, oraz w zależności od zapotrzebowania praca w weekendy kiedy w Gok odbywają się imprezy.
 • Miejsce i termin składania dokumentów:

          Dokumenty  prosimy dostarczyć  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek
z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki” lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres :   gok@damaslawek.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2020 roku do godziny 14:30.

            Dokumenty należy składać w godzinach pracy Gok : od 7:00 do 15.00. Dokumenty, które wpłyną do Gok po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Gok, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-13-090 .

Damasławek, 14 maja 2020 roku