Oferta pracy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTORA


I. Wymagania niezbędne :
1. Wykształcenie min. średnie
2. Obywatelstwo polskie
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
5. Umiejętność  pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
6. Dobra organizacja pracy
7. Biegła znajomość obsługi komputera

8. Dyspozycyjność ( gotowość do pracy w weekendy oraz święta )
9. Gotowość do wystąpień publicznych ( prowadzenie konkursów, zapowiadanie koncertów itp. )

II. Wymagania dodatkowe :
1. Mile widziane wykształcenie w zakresie animacji kulturalnej,

2. Mile widziane umiejętności gry na instrumencie,

3. Umiejętność obsługi sprzętu nagłośnieniowego.

4. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1. Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
2. Współpraca w zakresie tworzenia oferty zajęć.
3. Obsługa prostego sprzętu nagłośnieniowego
4. Przygotowywanie i realizacja ( w tym prowadzenie ) imprez oraz wydarzeń  kulturalnych organizowanych przez Gok.
5. Przygotowywanie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
6. Promocja działań Gminnego Ośrodka Kultury w środowisku lokalnym oraz w mediach społecznościowych
7. Obsługa kawiarenki Gok

IV. Informacje o warunkach pracy:
1. Umowa o pracę na czas określony , pełen wymiar czasu pracy.
2. Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku
ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek

V. Wymagane dokumenty :

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie.

3. List motywacyjny z propozycją działań kulturalnych

Załączniki:

Klauzula dotycząca danych osobowych

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie


VI.   Forma i termin  składania dokumentów:

Dokumenty  prosimy dostarczyć  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Nabór na stanowisko –Instruktora ” lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres:  gok@damaslawek.pl 
w  terminie  do dnia 10 września 2022 r. do godz. 15.00